بچه ها لطفا مطالبی که برای نشریه نوشتید رو با اسمتون به alirezahabib80@gmail.com بفرستید.