چون بچه ها خیلی درخواست کردند منم جزوه زبان رو برای امتحان فردا گذاشتم.