به گفته ی آقای صالحی کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 2 دبیرستان بهترین کتاب کمکی برای آن هایی است که می خواهند نمرات تضمین شده بگیرند. این کتاب تنها کم و کسری های کمی دارد امّا به طور کلی کتابی مرجع می باشد که به درد استفاده ی شما می خورد.

برای دانلود کتاب روی عکس آن کلیک کنید.