تکلیف جلسه ی بعد: هر کدام از این ایراد ها روی کدام فواید تاثیر می گذارد؟