پیشنهاد می شود برای درک مفاهیم درس فیزیک (دوربین عکاسی) این چند صفحه را بخوانید:

درک نوردهی

عمق میدان در عکاسی

مقدمات عکاسی

مفاهیم پایه در عکاسی

تراز سفیدی

حساسیت ISO