در زنگ اول روز شنبه مورخ 94/12/15 آزمون فیزیک برگزار خواهد شد.

بودجه بندی: 

از اول شکست تا پایان فصل نور

موفق باشید 

:-)