مهلت ارسال فیلم های مربوط به تمرین شمارۀ 10 (پروژه پایانی بحث و استدلال) تا اولین جلسه بعد از عید تمدید شد.