بنا به درخواست خود بچه‌ها فردا از ساعت یازده و نیم (11:30) تا دو (14:00) کلاس رفع اشکال شیمی برگزار می‌شود.

"رضایت نامه دستی از اولیا" فراموش نشود. بدون رضایت نامه هیچ فردی نمی تواند در کلاس شرکت کند.

به بچه های دیگر هم اگر دوست دارند شرکت کنند خبر دهید.

رضایت نامه از اولیا فراموش نشود.