به گفته ی آقای کاظم زاده امتحان فردا از 23 نمره بوده و بودجه بندی آن به شرح زیر است:
12 نمره نور
7 نمره الکتریسیته
4 نمره مغناطیس
نظرتان درباره ی این بودجه بندی چیست؟