این هم نتیجه ی نظرسنجی ای که حدود 10 روز رو وبلاگ قرار داشت .!