تریلر مستند "مرثیه ای برای یک رویا" با موضوع بررسی نظام آموزشی کشور و بررسی وضعیت مدارس سمپاد در سال های اخیر  

با حضور دکتر جواد اژه ای، آقایان محمد آزین، ابراهیم سحرخیز، دکتر علی عبدالعالی، حازم فریپور، مهران ایازی و دیگر بزرگان سمپاد