بچه ها بعد تکاپو ،

خیلی زیادم در اینترنت عکسی از دوران جوانی های بعضی از معلمان و بعضی نفرات دیگر که

نمی شناسمشان در مدرسه پیدا کردم.


333


فقط کف کنید(چه قدر جوونند!)