واحد های اندازه گیری
متر چگونه متر شد؟
مقایسه: برای مقایسه دو چیز باید آن ها هم جنس و هم نوع باشند.

کیفیت و کمیت: در فیزیک هر چیزی که قابل شمارش یا اندازه گیری نباشد را کیفیت و هر چه که قابل اندازه گیری یا شمارش باشد را کمیت گویند.

از کمیت های معروف می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 1. سرعت
 2. چگالی
 3. زمان
 4. مسافت
 5. داده کامپیوتری
 6. بسامد
 7. جرم
 8. نیرو
 9. حجم
 10. انرژی
 11. سرعت 
 12. .........
بعضی وقت ها برای مقایسه دوچیز به واحد معینی نیاز داریم برای همین نیاز دارین تا با اندازه گیری، کمّی ساز کنیم.(یعنی کیفیت ها را به کمیت تبدیل کنیم)

واحد: پس از اختراع عدد بشر دغدغه دیگری پیدا کرد، آن هم اختراع واحد مناسب بود.

ملل های مختلف برای خود انتخاب می کردند که بیشتر آن ها قابل تغییر بودند. برای مثال:
 • ذراع: مصریان فاصله آرنج تا نوک انگشت خود را ذراع نامیدند.
 • وجب: ایرانیان فاصله ی بین انگشت وسط تا انگشت شست خود را وجب می نامیدند.
پس از پیشرفت بشر انتخاب یک واحد یکسان برای همه یک نیاز ضروری بود. به همین دلیل انسان ها از سراسر دنیا در فرانسه گرد هم آمدند و سیستم اندازه گیری استاندارد ( SI : System Internasional ) را برای خود مشخص کردند.

 
آن ها فاصله یک متر را روی یک میله از جنس پلاتین علامت زدند.


اما از آن جایی که ممکن است طول این میله تغییر کند، دیگر متر را این گونه اندازه می گیرند:

متر= فاصله پیموده شده توسط نور در 1/299.792.458 ثانیه