به این عدد دقت کنید:151413121110987654321... اعداد را به ترتیب از راست به چپ نوشته‌ایم و یک عدد بزرگ درست کرده‌ایم.

برنامه‌ای بنویسید که n امین رقم این عدد (از راست) را چاپ کند.

(بدون آرایه هم می‌توان این سؤال را حل کرد؟)