تابع‌ها:

cmp
حجم: 34.5 کیلوبایت

len
حجم: 33 کیلوبایت

list
حجم: 27.2 کیلوبایت

max
حجم: 33.1 کیلوبایت

min
حجم: 32.9 کیلوبایت

دستور‌ها در ادامۀ مطلب

با تشکر از استاد جهانگیر دبیر محترم کامپیوتر

دستور‌ها:

append
حجم: 33.2 کیلوبایت

count
حجم: 32.5 کیلوبایت

extend
حجم: 33.4 کیلوبایت

index
حجم: 32.9 کیلوبایت

insert
حجم: 33.8 کیلوبایت

pop
حجم: 32.5 کیلوبایت
remove
حجم: 25.9 کیلوبایت
reverse
حجم: 26.6 کیلوبایت
sort
حجم: 32.2 کیلوبایت

Python Lists
حجم: 51.4 کیلوبایت