این فیلم خیلی در فهم بهتر این آزمایش قطرات میلیکان کمکتون کند.