ما همه مخیم و حلی یکی ایم


بر سر کتاب حمله می بریم


کو کتاب کو دفتر کو جزوه ما


کو رقیب کو رقیب کو رقیب ما 


مخ مون گچ شد, بدن مون سرد شد


بازی مون کم شد, درس ما زیاد شد.


الله اکبر, ما شدیم پرپر

علی اصغر دهقانی