این هم از سوالات آخرین کوییز که باید در دفتر نوشت: