فرض کنید که یک قفل به شکل زیر داریم و هر حلقه میچرخد و عددی درست میکنه که رمز قفل و قفل باز میشه

سوال: ب.ب.ک یک عدد بگیرد و بگوید بعد از چند بار چرخیدن حلقه ی داخلی (صدگان رمز)جند بار باید بچرخد تا عدد رمز درست شود و قفل باز شود.

نکته1:حلقه خارجی مساوی است با یکان رمز و حلقه ی وسط برابر با دهگان و حلقه داخلی صدگان رمز.

نکته 2:وقتی حلقه داخلی 1 بار بچرخد(بک عدد جابجا شود)حلقه وسط دو بار و حلقه ی خارجی چهار بار میچرخد.

نکته3:ممکن است عددی وجود داشته باشد که اگر هر چقدر حلقه را بچرخانیم رمز تولید نشود

برای دریافت عکس روی عکس بزنید.

سوال قشنگی بود نه؟

:-)

موفق باشید!!!!