اینم یه def بازگشتی دیگه(با تشکر از آقای وزیری)

def f (a,b,c):
if c == 0:
return a+b
return c + f(a,b,c-1)

print(f(10,20,10))