برای دانلود تکالیف عیدی که CD اش را سه شنبه بهمون دادند به ادامه مطلب مراجعه کنید:


تکلیف ریاضی:                                     

دانلود


تکلیف شیمی :

دانلود


تکلیف فیزیک :

دانلود


تکلیف کامپیوتر:

دانلود