ب.ب.ک یک فایل به نام Shalgham.txt از کاربر بگیرید. با فرض اینکه در این فایل یک عبارت ریاضی وجود دارد جواب این عبارت ریاضی را حساب کرده و جلوی = بنویسید(این عبارت یک عملگر دارد.)

*امتیازی:چند عملگر داشته باشد.

موفق باشید

:-)